Onderhoud

Onderhoud

Goed onderhoud is belangrijk. Niet alleen om een goede werking van uw installatie te garanderen maar evengoed voor het milieu. Deskundig en regelmatig onderhoud voorkomt namelijk dat schadelijke koudemiddelen ontsnappen uit uw installatie.

Keuringen en Inspecties

Als eigenaar of beheerder van een koelinstallatie bent u zelf verantwoordelijk voor regelmatige keuringen en inspecties. In het kader van de Wet Milieubeheer wordt er actief toezicht gehouden door verschillende instanties, waaronder bijvoorbeeld de arbeidsinspectie.

Regelmaat

Iedere installatie dient regelmatig onderhouden te worden. Periodieke inspecties dienen te voldoen aan wettelijke voorschriften. Wanneer en hoe vaak een installatie onderhouden en geïnspecteerd dient te worden hangt af van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld: het type koudemiddel, de koudemiddel-inhoud en de wijze van gebruik. 

 

In de praktijk betekent dit dat er meerdere onderhoudsbeurten en inspecties per jaar nodig zijn om aan de geldende wetgeving te voldoen.

U bent zelf verantwoordelijk voor keuringen en inspecties.

Aandachtspunten

 • Lekdichtheidscontrole

F-gassenverordening

 • Periodieke herkeuring

Warenwet besluit drukapparatuur

 • EPBD-Aircokeuring

Indien het airconditioning betreft

 • Regelmatig onderhoud

Om veiligheid, betrouwbaarheid en maximale prestaties te waarborgen

Goed onderhoud is belangrijk.

Niet alleen om een goede werking
van uw installatie te garanderen
maar evengoed voor het milieu.

Zorgplicht

U bent verplicht om uw installatie in een goede conditie te houden. Een gedegen onderhoudsplan is hier onderdeel van. 

In dit plan staan de verschillende inspecties en controles beschreven. 

 

Hoe vaak uw installatie geïnspecteerd en gecontroleerd moet worden is afhankelijk van verschillende factoren, 

zoals bijvoorbeeld het ontwerp, eventuele risico’s en de locatie.

Inspectie

Visuele inspectie van

 • Aanwezige elektrische spanningen
 • Fundering en bevestigingspunten
 • Opgenomen elektrische stromen
 • Vervuiling en beschadigingen
 • Condens- en ijsvorming

Controle

Controle van de gewenste

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Olietemperatuur van de compressor
 • Brandbestrijdingsmiddelen
 • Mediumtemperaturen
 • Ruimtetemperaturen

Evaluatie

Evaluatie van de gewenste

 • Koudemiddelen
 • Koudedragers
 • Temperaturen
 • Drukken
 • Olie

Lekdichtheidscontrole

Installaties met een inhoud van >5 ton CO2-equivalent moeten regelmatig gecontroleerd worden op lekkage.


Hoe vaak er gecontroleerd moet worden is afhankelijk van de koudemiddel-inhoud en of de installatie voorzien is van een lekdetectie-systeem. Een lekdetectie systeem 

is verplicht voor installaties met een koudemiddel-inhoud van >500 ton CO2-equivalent.

Koudemiddel-inhoud
(CO2-equivalent)
ZONDER
lekdetectie
MET
lekdetectie
<5 tonN.V.T.N.V.T.
5-50 ton12 maanden12 maanden
50-500 ton6 maanden24 maanden
>500 tonN.V.T.6 maanden

Herkeuring

Installaties die vallen in PED-veiligheidscategorieën 3 en 4 dienen periodiek gekeurd worden.


De eerste herkeuring dient 4 jaar na de ingebruikname plaats te vinden. Indien de kwaliteit van de installatie het toelaat 

kan de termijn van de volgende  herkeuring(en) verlengd worden naar 6 jaar. De keuring dient te worden uitgevoerd door een Conformiteitsbeoordelingsinstantie.

Logboek

De registratie van onderhoud en lekcontroles dient vastgelegd 

te worden in een logboek.

 

De gegevens die vastgelegd zijn in het logboek moeten minstens 5 jaar worden bewaard. Dit geldt voor zowel de installateur als de eigenaar van de installatie. Daarnaast dient het logboek te allen tijde beschikbaar te zijn (dus ook buiten kantooruren).

Regelmatig onderhoud

Periodiek onderhoud aan uw installatie is verplicht. De koudemiddelinhoud bepaald hierbij de werkwijze.


Maakt uw installatie gebruik van brandbare koudemiddelen? 

Dan dient de persoon die het onderhoud en de inspecties uitvoert in het bezit te zijn van een vakbekwaamheidscertificaat.


Maakt uw installatie gebruikt van synthetische koudemiddelen? 

Dan dient deze persoon werkzaam te zijn bij een f-gassen gecertificeerde organisatie én zelf in het bezit te zijn van een erkend F-gassen diploma. Bij reparaties aan dergelijke installaties moet er binnen een maand gecontroleerd te worden of de reparatie succesvol is geweest.

EPBD Aircokeuring

Airconditioning installaties met een totaal koelvermogen van >12kW dienen om de 5 jaar gekeurd te worden.

 

Onderdeel van deze keuring zijn onder andere het opwekking-, distributie- en afgiftesysteem. Daarnaast dient de keurmeester een adviesrapport aan te leveren over de verbetering of vervanging van (onderdelen van) de airconditioning. De opvolging en uitvoering van dit adviesrapport vallen niet binnen de keuring.

Meer weten over onderhoud?